Ruth Curtis (Okehampton) won the £100 Amazon Gift Card!